BENA4034 Ympäristö- ja vesistötieteiden tutkimusmenetelmät 1 (4 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Kenttätöiden tekemiseen opastava kurssi. Keväällä opiskelijat suunnittelevat elokuussa toteutettavat kenttätyöt. Kurssilla selvitetään ihmistoiminnan vaikutuksia ympäristöön sekä harjoitellaan paikannuslaitteiden ja kartta-aineistojen käyttöä, näytteenottoa, näytteiden analysointia, aineiston käsittelyä ja tulosten raportointia. Kurssilla tutustutaan erilaisten ympäristön tilaa kuvaavien tutkimusten käytännön suorittamiseen aiheista, joita voivat olla esim. kalayhteisö, vedenlaadun seuranta, sedimenttien ja pohjaeläinten tutkimus, metsän rakenne, kasvillisuus ja perhosyhteisöt, sekä dronekuvaus. Kerättyjä aineistoja analysoidaan sekä niistä valmistetaan esitys seminaariin. Kurssi loppuu seminaariin, jossa kurssilaiset esittelevät kurssin aikana kerättyjä aineistoja.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee maastotyöskentelyyn ja näytteenottoon liittyvät perusasiat sekä osaa hyödyntää geoinformatiikan menetelmiä perustasolla. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa ympäristön tilan tutkimiseen liittyvää perusnäytteenottoa maasto-olosuhteissa sekä analyysejä laboratoriossa. Opiskelija tunnistaa ihmisen toiminnan vaikutuksia ympäristössä ja osaa raportoida saatuja tutkimustuloksia.

Esitietojen kuvaus

Bio- ja ympäristötieteiden perusopinnot, laboratorioturvallisuuskurssi.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakson suunnittelupäivät ovat toukokuussa ja kenttäkurssi elokuussa. Kurssin kenttäosuus pyritään järjestämään Konneveden tutkimusasemalla viikon mittaisena jaksona. Siellä kerättävän analysointi, raportointi ja seminaari tapahtuu seuraavana viikkona Bio- ja ympäristötieteen laitoksella Jyväskylässä. Läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen kaikissa kurssin tapahtumissa, ryhmässä tehtävä suullinen esitelmä loppuseminaarissa
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 5
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Ympäristö- ja vesistötieteiden tutkimusmenetelmät 1, Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta