APKO1000 Akateeminen pedagogiikka ja oppimisteoriat (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Opintojaksokuvaus
Opintojaksolla perehdytään yliopisto-opetuksen ja -opettajan ja akateemisen oppimisen erityispiirteisiin ja niiden teoreettisiin kytköksiin.

Opintojakson keskeiset sisällöt

  • Yliopisto oppimis- ja opetusympäristönä ja akateemisen opetuksen erityispiirteet
  • Oppimisteoriat ja opetuksen filosofiset lähtökohdat
  • Oppimis- ja opiskelijalähtöinen pedagogiikka
  • Tieteellisen ajattelun ja tieteellisen tiedon oppiminen ja tutkimusperustainen opettaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan osaa

  • hahmottaa omaa pedagogista ymmärrystään akateemisen oppimisen ja yliopisto-opetuksen käsitteistön ja teorioiden avulla
  • tunnistaa akateemisen opettajaidentiteetin rakentumiseen vaikuttavia ihmis-, tieto- ja oppimiskäsityksiä
  • ymmärtää oppimis-, ohjaus- ja opetusprosessien vaiheita ja opettajan rooleja niissä
  • arvioida monipuolisten pedagogisten käytäntöjen ja toimintamallien soveltamista omaan opetukseen
  • analysoida ja reflektoida omia opetustilanteita

Lisätietoja

Osallistujalle tulee olla opetusta opintojakson suorittamisen aikana.

Oppimateriaalit

Himanka, J. 2019. Korkein opetus –Opettaminen yliopistoissa ja korkeakouluissa: Johdatus opettajalle.

Murtonen, M. (toim.). 2017. Opettajana yliopistolla –Korkeakoulupedagogiikan perusteet.

Muu opintojaksolla sovittava kirjallisuus.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen lähitapaamisten ohjelmaan, opetuksen havainnointiin ja reflektioon sekä oppimistehtävien tekeminen hyväksytysti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x
Julkaisematon arviointikohde