VIJPER Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Ei

Kuvaus

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnoissa tarkastellaan viestintätieteiden tutkimusalaa sekä viestinnän, vuorovaikutuksen, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä ja kehityslinjoja yhteiskunnassa. Opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen ja vuorovaikutusilmiöiden perusteita sekä journalismin peruslähtökohtia, osaa arvioida vaikuttamaan pyrkivää viestintää, osaa soveltaa kriittistä ajattelutapaa, tunnistaa erilaisten organisoitumisen ja yhteistyömuotojen erityispiirteitä, sekä ymmärtää etiikan merkityksen viestinnän ja journalismin aloilla.  

Osaamistavoitteet

Viestinnän ja journalistiikan perusopinnot suoritettuaan opiskelija

 • tuntee viestintätieteiden erityisluonteen tutkimusalana, ja osaa hahmottaa viestinnän, journalismin ja sosiaalisen median ilmiöitä yhteiskunnassa 
 • ymmärtää ihmisen viestintäkäyttäytymisen perusteet
 • hahmottaa viestinnän, journalismin ja mediamaiseman kehityslinjat 
 • ymmärtää mediamaiseman murrosten vaikutuksia viestinnän ja journalismin asiatuntijatyöhön
 • ymmärtää digitaalisen viestinnän ominaispiirteet ja merkityksen osana työelämää 
 • tunnistaa työelämän viestintä- ja vuorovaikutusilmiöitä sekä viestinnän ja journalismin asiantuntijatyön erityispiirteitä 
 • ymmärtää vaikuttamisen ja argumentoinnin perusteet 
 • omaksuu kriittisen ajattelutavan ja osaa soveltaa sitä vaikuttamaan pyrkivän viestinnän arviointiin sekä mediasisältöjen ja -julkisuuden analysointiin  
 • tuntee journalismin itsesääntelyn periaatteet ja keskeisen toimittajan työhön vaikuttavan lainsäädännön 
 • ymmärtää viestintä- ja vuorovaikutusetiikan merkityksen   
 • ymmärtää tieteellisen tiedon kriteerit sekä arvostaa tutkimusperustaista tietoa ja sen sovellusmahdollisuuksia viestintätieteissä. 

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)