SKIAINERI Suomen kielen aineopinnot (35+ op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kieliasiantuntijuuden tai kielikoulutuksen tarpeisiin.

Osaamistavoitteet

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

● ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä

● hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana

● osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä

● tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä

● tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja

● osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin

● tuntee tutkimusprosessin vaiheita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisätietoja

Työelämähyöty


Suomen kieli soveltuu sivuaineeksi monille eri aloille. Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee mm. opettajina, tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Opettajaksi suuntaavat voivat toimia mm. peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen aineenopettajana, suomi toisena kielenä -opettajana Suomessa ja ulkomailla, kielikoulutustehtävissä, erilaisissa opintohallinnan tehtävissä ja opetusmateriaalin tuottajana. Perusopetuksen ja lukion opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aina myös kirjallisuuden perus- ja aineopinnot.

Rakenne

Valitse väh. 35 op