RFIAINERI Romaanisen filologian aineopinnot valinnaisina opintoina (35–40 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Romaanisen filologian aineopinnoissa opiskellaan kielen käytön, vaihtelun ja muutoksen perusilmiöitä sekä kehitetään kieli-, teksti- ja diskurssitaitoja.  

Osaamistavoitteet

Romaanisen filologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija

-osaa käyttää ranskan kieltä joustavasti ja tehokkaasti työ- ja arkielämän viestintätilanteissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- tiedostaa ranskan opettamiseen ja asiantuntijatyöhön liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä kieliasiantuntijatyön eri alueilla

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä opettajan ja kieliasiantuntijan työtehtävissä

- tuntee kielentutkimuksen keskeiset käsitteet, tutkimusmenetelmät ja periaatteet

- ymmärtää asiantuntijuutensa monitieteisyyden

- osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja on tutustunut projektityöskentelyn periaatteisiin

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseen  

Rakenne

Valitse kaikki (35+ op)