KYVPER Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys -opintokokonaisuus (25+ op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Vastuuorganisaatio:
Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028

Kuvaus

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys opintokokonaisuudessa opiskelija saa perustiedot Deaf Studies -tieteenalasta sekä kuurojen yhteisön ja viittomakielisyyden moniulotteisuudesta. Opetusmenetelmiin kuuluvat muun muassa kokemusperäisyys ja dialogisuus. Opiskelija saa perustiedot myös opiskeltavien asioiden työelämäkytköksistä ja roolista eettisesti vastuullisessa toiminnassa alalla.

Osaamistavoitteet

Kuurojen yhteisö, kulttuuri ja viittomakielisyys opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • tuntee Deaf Studies -tieteenalan perinteisiä ja nykyisiä suuntauksia
 • tietää miksi ja millä tavoin Deaf Studies -tieteenala on kehittynyt historian saatossa
 • tuntee Deaf Studies -tieteenalan peruskäsitteet ja eettiset erityispiirteet sekä tietää tämän tiedon kytköksiä työelämään
 • osaa pohtia kriittisesti käsitteitä, joita sovelletaan käytettäväksi kuuroihin ja kuurojen yhteisöihin liittyen
 • tuntee kuurojen historiaa Suomessa ja kansainvälisesti ja osaa suhteuttaa historiaa nykypäivään
 • ymmärtää moninaisuuden olemassaolon kuurojen yhteisössä ja osaa soveltaa sekä analysoida yhteisön moninaisuutta tutkimusten pohjalta
 • osaa kuvailla ja selittää sosiaalisten taustatekijöiden roolia viittomakielessä tapahtuviin muutoksiin sekä vaihteluun muun muassa hyödyntäen viittomakieliaineistoja (esim. korpus).
 • tietää viittomakielien lainsäädännölliset aseman ja kuurojen oikeudet Suomessa sekä muualla.

Lisätietoja

Työelämähyöty


Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
 • tietää kuurojen yhteisöstä, kulttuurista ja viittomakielisyydestä ja valtautumismekanismista valtakulttuurissa
 • osaa etsiä tietoja kirjallisuudesta
 • tuntee viittomakielisten lainsäädännölliset oikeudet, palvelut, koulutuksen, politiikan, median, kuurojen kansainvälisen yhteisön
 • ymmärtää kuurojen tutkimuksen päävaiheita
 • osaa analysoida kuurojen yhteisöä ja kulttuuria ja kuvailla viittomakielisyyttä kaksi- ja monikielisestä näkökulmasta.

Rakenne

Valitse kaikki (25 op)