FTEPED Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot (35 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028
Valinnaiset opinnot:
Kyllä
Opinto-oikeus haettava erikseen:
Kyllä

Kuvaus

Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogisissa aineopinnoissa näkökulma on andragoginen, eli koulutus kohdentuu laaja-alaisesti aikuisten oppimiseen, opettamiseen ja ohjaamiseen. Nämä opinnot sekä kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelija saa opettajan pedagogisen pätevyyden. Opinnoissa aikuiskoulutuksen näkökulma on laaja-alainen siten, että se koskee kaikkia aikuisiin kohdistuvan työn alueita, joissa on kyse oppimisen ohjaamisesta. Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogisissa aineopinnoissa tehdään yhteistyötä yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan kanssa. Ennen pedagogisten aineopintojen aloittamista opiskelijalla tulee olla suoritettuna aikuiskasvatustieteen tai kasvatustieteen perusopinnot (25 op).  

Osaamistavoitteet

Terveystieteiden opettajankoulutuksen pedagogiset aineopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tunnistaa omat kehittymistarpeensa ja -tavoitteensa terveysalan opettajana/ohjaajana ja aikuiskouluttajana sekä arvioi ja kehittää kriittisesti omaa toimintaansa
  • ymmärtää keskeisiä aikuisen oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen teorioita sekä niiden keskinäisiä yhteyksiä terveysalan opettajan ja aikuiskouluttajan työssä
  • ymmärtää kansalaiskasvatuksen merkityksen ja osaa tukea aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta aikuiskoulutuksen konteksteissa
  • ymmärtää oppimisprosessin vaiheita ja omaa rooliaan opettajana/ohjaajana oppimisprosessin eri vaiheissa
  • suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetus- ja ohjaustilanteita erilaisten oppijoiden ja ryhmien tarpeisiin
  • työskentelee osana yhteistyöverkostoja terveysalan koulutuksen ja työelämän kehittämiseksi
  • osaa kriittisesti hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa ja soveltaa tarkoituksenmukaisia tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä
  • hahmottaa terveysalan koulutuksen ja työelämän kehittämiseen alueelliset, kansalliset ja kansainväliset näkökulmat
  • ymmärtää Suomen koulutusjärjestelmän toiminnan ja hallinnon sekä näitä ohjaavat eritasoiset säädökset 

Esitietojen kuvaus

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op tai

Kasvatustieteen perusopinnot 25 op 

Rakenne

Valitse kaikki (35 op)