Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Yhteiskuntatieteiden tohtori, Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
0 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Humanistis-yhteiskuntatieteellisten alojen jatkokoulutuksessa korostuu valmius itsenäiseen tutkimustyöhön, edellytykset toteuttaa ja raportoida laajamittainen tutkimushanke sekä kyky esitellä ja puolustaa omaa tutkimustyötä väitöstilaisuudessa. Tohtorikoulutus antaa asiantuntijavalmiudet oman tutkimusalan lisäksi yleiseen tieteelliseen ajatteluun ja ongelmanratkaisutapoihin sekä kehittää tietoyhteiskunnassa tarvittavia viestintä- ja tietoteknisiä valmiuksia.

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tohtoriohjelmassa opintosuunta voi olla filosofia, kehitysmaatutkimus (development studies), kulttuuripolitiikka, politiikka, sosiaalityö, sosiologia, sukupuolentutkimus tai yhteiskuntapolitiikka. Opintosuunta valitaan hakuvaiheessa, mutta sukupuolentutkimuksen opintosuuntaan ei voi enää hakea. 

Sekä filosofian tohtorin (FT) tutkintoon että yhteiskuntatieteiden tohtorin (YTT) tutkintoon vaaditaan jatko-opetussuunnitelman mukaiset jatko-opinnot sekä väitöskirja.

Lisensiaatin tutkinto koostuu lisensiaatintutkielmasta ja muista jatko-opinnoista.

Osaamistavoitteet

Humanistis-yhteiskuntatieteellisen alan tohtorin tutkinnon suoritettuaan koulutettava

  • hallitsee tutkijan taidot
  • hallitsee oman tutkimusaiheensa kannalta keskeisen tutkimuksen ja tieteellisen keskustelun
  • hallitsee oman tutkimusalansa, sen teoreettis-metodologisia lähtökohtia ja sen kehitystä
  • osaa tuottaa tutkimukseen pohjautuvaa uutta, tieteellistä tietoa
  • ymmärtää tieteellisen tiedon moniulotteisen luonteen ja tunnistaa tutkimustyön globaalin vastuun
  • osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa ja toimii eettisesti ja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti
  • on saanut valmiuksia tutkimushankkeen hallintaan
  • hallitsee tieteellisen viestinnän sekä vuorovaikutus- ja verkostoitumistaidot eri toimintaympäristöissä
  • osaa arvioida ja edistää tutkimustyön yhteiskunnallista vaikuttavuutta
  • on saavuttanut valmiuksia toimia työelämässä vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisessä yhteistyössä

Rakenne

Valitse kaikki (25+ op)