Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma

Tutkintonimike:
Liikuntatieteiden tohtori, Filosofian tohtori
Tutkinto-ohjelman tyyppi:
Tohtoriohjelma
Laajuus:
0 op
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Järjestävä organisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelma
  • liikuntatieteiden tohtorin tutkinto tai
  • filosofian tohtorin (liikuntatieteet) tutkinto. 
Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tohtoriohjelman opintosuunnat:
  • liikuntapedagogiikka
  • liikuntapedagogiikka (erityisliikunta)
  • liikuntapsykologia
  • liikunnan yhteiskuntatieteet

Tohtorin tutkintoon sisältyy väitöskirja ja 40-60 op muita jatko-opintoja.
Filosofian tohtorin (liikuntatieteet) tutkinto on liikuntatieteellisessä tiedekunnassa suoritettava tutkinto niille, joille jatko-opintoja edeltävä maisterin tutkinto on joltain muulta kuin liikunta- tai terveystieteiden koulutusalalta.

Osaamistavoitteet

Tohtorin tutkinnon suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa. Tohtorikoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija
• on perehtynyt perusteellisesti omaan tieteenalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen
• on perehtynyt oman tieteenalansa sisällä omaan tutkimusalaansa
• osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä ajattelua
• saavuttaa valmiudet soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda itsenäisesti uutta tieteellistä tietoa

Rakenne

Valitse kaikki (26+ op)