YTTP1120 Markkinoinnin perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Perusopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Mitä on markkinointi? Kurssilla opit markkinoinnin ydinkäsitteistä. Kurssi tarjoaa katsauksen markkinoinnin osa-alueisiin, ja pohjan markkinoinnin opintoihin.

Kuvaus

-Markkinoinnin ydinkäsitteistö, tehtäväkenttä ja markkinointiajattelun kehittyminen
-Asiakaskeskeisyys ja asiakasarvon luominen
-Markkinointiympäristö ja markkina-analyysi
-Asiakkaiden ostokäyttäytyminen
-Segmentointi, positiointi ja brändääminen
-Tuotekehitys
-Hinnoittelu
-Jakeluketjun hallinta
-Kansainvälinen markkinointi
-Markkinointiviestintä
-Digitaalinen markkinointi
-Eettisyys ja yhteiskuntavastuu markkinoinnissa


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
-nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön
-määritellä markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
-selittää markkinointiajattelussa tapahtuneita muutoksia
-tunnistaa ja analysoida keskeisimmät markkinoinnin haasteet nykypäivän yhteiskunnassa
-selittää miten asiakasarvoa luodaan ja asiakassuhteita johdetaan

Oppimateriaalit

Luennoitsijoiden ilmoittama muu materiaali

Kirjallisuus

  • Pride, W.M.; Ferrel, O.C., Lukas, B.; Schembri, S.; Niininen, O.; & Casidy, R. (2017). Marketing Principles, 3rd edition. Cengage Learning, Australia.; ISBN: 9780170386180
  • Gary Armstrong, Philip Kotler, Marc Oliver Opresnik, 2016, Marketing: An Introduction, Global Edition, 13/E (myös e-kirjana saatavilla); ISBN: 9781292146508

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksolla vaaditut hyväksytyt suoritukset. Arviointiperusteet tarkennetaan vuosittaisessa opetusohjelmassa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, oppimistehtävät ja tentti (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Oppimistehtävät ja tentti
Suorituskieli:
suomi

Opetus