YMAS2110 Kuluttajakäyttäytymisen teoriat ja tutkimus (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Perehdytään kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen alueisiin tieteellisten artikkeleiden avulla ja analysoida ja sovelletaan tutkimustietoa markkinoinnin kuluttajakäyttäytymiseen liittyvään ilmiöihin:

- kuluttajan päätöksenteko ja kuluttajan preferenssit

- tunteet kuluttajan käyttäytymisessä

- kuluttaja ja kulutuskulttuuri, Consumer Culture Theory

- kuluttajan ja tuotteen välisen suhteen muodot ja suhteen rakentuminen

- arvon kokeminen, arvon yhteisluominen kuluttajakäyttäytymisessä

- kuluttajan sosiaalinen ympäristö, alakulttuurit ja yhteisöllisyys

- sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä sekä vastuullinen kulutus ja markkinointi

- kuluttajien hyvinvointi ja tasa-arvo

- kuluttajakäyttäytymisen ajankohtaiset ilmiöt


YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen opintojaksolla:

Ilmastonmuutoksen liittyminen kuluttajakäyttäytymiseen ja sen muutoksiin

Kestävään kuluttamiseen liittyviin teorioihin ja tutkimustietoon perehtyminen; miten sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tavoitteet ilmenevät kuluttajien käyttäytymisessä.

Ymmärtää kuluttajien roolia kiertotalouteen siirtymisessä sekä puhtaiden ja ympäristön kannalta hyödyllisten teknologioiden omaksumisessa.

Kuluttajien osallistuminen ja valtaistuminen; arvon yhteisluominen ja läpinäkyvyys.

Kuluttajien hyvinvointi ja sen edistäminen; markkinoinnin rooli ja liiketoiminnan mahdollisuudet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- tunnistaa kuluttajakäyttäytymisen käsitteet ja teoria-alueet sekä kuluttajatutkimuksen lähestymistavat ja menetelmät

- analysoida kuluttajakäyttäytymiseen liittyviä ajankohtaisia ilmiöitä, liittää niihin kurssilla opittuja teorioita ja käsitteitä, soveltaa osaamista markkinoinnin strategiseen johtamiseen tai kuluttajatutkimukseen

- ymmärtää sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen vastuullisuuden merkityksen kuluttajamarkkinoinnin alueella

- arvioida kriittisesti eri teorioihin perustuvien ja erilaisia menetelmiä soveltavien tutkimusten tuloksia

- tehdä kuluttajakäyttäytymistä koskevia tulkintoja eri tavoin toteutettujen tutkimusten perusteella

- ottaa osaa kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksen liikkeenjohdolliseen tai tieteelliseen keskusteluun

- kehittää suullista ja kirjallista esitystaitoaan laatimalla ja esittelemällä raportin, joka yhdistää kuluttajakäyttäytymisen tieteellistä kirjallisuutta, markkinoinnin kuluttajakäyttäytymisen käytännön ilmiöön perehtymistä sekä näiden vastuullista soveltamista markkinoinnin strategiseen päätöksentekoon

Esitietojen kuvaus

Markkinoinnin aineopinnot pääosin suoritettu.

Oppimateriaalit

Alan johtavissa tieteellisissä lehdissä ilmestyneet artikkelit vastuuopettajan ilmoituksen mukaisesti

Kirjallisuus

  • The Oxford Handbook of Consumption Eds. Frederick F. Wherry and Ian Woodward 2019 ISBN: 9780190695582018

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot ja luentoehtävät 50% + Harjoitustyö 50% TAI Luennot ja tentti 50% + Harjoitustyö 50%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus