YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojakson suoritettuasi osaat analysoida markkinoinnin strategista tietoa, sekä toteuttaa päätöksiä tämän pohjalta.

Kuvaus

Markkinoinnnin strategisten avainprosessien johtaminen; kuten segmentointi, asemointi, tuoteportfolion johtaminen, kilpailuedun määrittäminen, brändin konseptointi.

Markkinoinnin toimenpiteiden johtaminen, päätöksenteko, tuloksellisuuden, vaikuttavuuden ja vastuullisuuden arviointi. Markkinoinnin tehtäväalueet ja niiden integrointi markkinointisuunnitelmaan; Markkinoinnin strategisen analyysin välineet


YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen opintojaksolla:

Ilmastonmuutokseen liittyvien mittareiden ja tavoitteiden rooli markkinoinnin strategisessa johtamisessa ja toimenpiteiden johtamisessa

Sosiaalisen, ekologisen ja taloudellisen kestävyyden tehtävät ja mittarit markkinoinnin johtamisessa.

Markkinoinnin uudistuminen siirtymällä resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen, kiertotalouteen sekä puhtaiden ja ympäristön kannalta hyödyllisten teknologioiden käyttöön ottamiseen

Markkinoinnin toimintojen ja prosessien tehokkuuden, läpinäkyvyyden ja tilivelvollisuuden kehittäminen ja varmistaminen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

- eritellä ja arvioida erilaisia markkinoinnin strategiseen johtamiseen liittyviä tilanteita, malleja ja toimintatapoja

- analysoida yrityksen sisäistä ja ulkoista tietoa yhdistää sitä markkinoinnin strategioiden muodostamisen

- hyödyntää markkinoinnin analyysityökaluja erilaisissa päätöstilanteissa

- suunnitella ja toteuttaa markkinoinnin päätöksiä sekä arvioida strategioiden ja toimenpiteiden seurauksia

- tuottaa ohjeiden mukaan arvioivan raportin valitun organisaation markkinoinnin suunnittelusta

Esitietojen kuvaus

Liiketoimintaosaamisen perusteet / Basic Business Studies.

Oppimateriaalit

Kirjallisuuden lisäksi muuta materiaalia opettajan ilmoituksen mukaisesti.

Kirjallisuus

  • 9781292017310 Hooley, G., Piercy, N.F., Nicoulaud, B., & Rudd J.M. (2017) Marketing Strategy and Competitive Positioning, 6th Edition. Pearson. (E-kirjana)

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Luennot ja tentti 60% + Simulaatiopeli ja harjoitustyö 40%
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus