YJOS2250 Osaamisen kehittäminen (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Oppimista organisaatiossa voi pitää sateenvarjokäsitteenä, jonka alle mahtuu tausta-ajattelultaan erilaisia käsityksiä ja näkemyksiä ja malleja. Kurssilla tutustutaan näihin käsityksiin yleisesti. Lisäksi jokainen opiskelija perehtyy syvemmin häntä itseään puhuttelevaan näkemykseen kirjallisuuden avulla ja osoittaa tämän perehtymisensä ryhmätyössä

Osaamistavoitteet

Substanssiin liittyvät tavoitteet:

Opintojakson lopussa opiskelija osaa: 

- selittää oppiminen organisaatiossa –käsitteen historiallisen taustan

-  vertailla käsitteen oppimis-, johtamis- ja organisaatioteoreettisia lähtökohtia ja näkökulmia

- arvioida ja problematisoida käsitteen taustaolettamuksia ja käytäntöjä

- tuottaa johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja   

  suullisen  esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa

- arvioida ja reflektoida omaa ja ryhmänsä oppimista

Metataitoihin liittyvät tavoitteet:

Opintojaksolla opiskelija:

- syventää kriittisen ajattelun taitoja 

- harjoittelee arviointi-, reflektointi-,  kommunikointi-  ja yhteistyötaitoja

- oppii hyödyntämään luovan ja innovatiivisen ajattelun menetelmiä  kaikessa toiminnassa

Kestävän kehityksen tavoitteet:

Opintojakson tavoitteet kytkeytyvät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden kohtaan 4. (Hyvä koulutus). Kohdassa 4. korostetaan avointa, laadukasta ja tasa-arvoista koulutusta sekä elinikäisen oppimisen mahdollisuuksia. Opintojaksolla opiskelijat oppivat problematisoimaan oppimista/koulutusta aikuisen oppijan monimuotoisista ja moniarvoisista lähtökohdista.


Esitietojen kuvaus

Johtamisen aineopinnot

Oppimateriaalit

Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Kurssille pääseminen vaatii ennakkotehtävän hyväksyttyä suorittamista ennen ensimmäistä lähitapaamista. Ennakkotehtävän ohjeistus löytyy Moodlesta. HUOM! Kyseessä on intensiiviseen kontaktiopetukseen perustuva opintojakso, jonka hyväksytty suorittaminen edellyttää läsnäoloa. Varmista kalenteristasi, että pääset kaikkiin lähitapaamisiin!
Arviointiperusteet:
Kurssin arviointi on hyväksytty-hylätty. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan: hyväksytty ennakkotehtävä, ohjeistetut tehtävät lähitapaamisissa, hyväksytty kirjallinen ryhmätyö ja esitys sekä oman oppimisen ja ryhmätehtävän arviointi.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Ennakkotehtävä, lähitapaamiset ja ryhmätehtävä (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta