YJOS2240 Henkilöstön rekrytointi (6 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson tavoitteet kytkeytyvät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden kohtiin 8 (Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Edistää kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä säällisiä työpaikkoja) ja 10 (Eriarvoisuuden vähentäminen: Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä). Opintojaksolla opiskelijat oppivat arvioimaan organisaation resursointiin ja työurien johtamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, esim. tasa-arvon edistämisen näkökulmasta. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson lopussa opiskelija osaa: 

 • selittää ja analysoida rekrytoinnin merkitystä osana henkilöstöjohtamisen kokonaisuutta

 • kuvata ja arvioida organisaatioiden rekrytointiprosesseja ja –käytäntöjä sekä henkilöarviointia

 • tarkastella ja arvioida organisaation resursointiin ja henkilöstön työurien johtamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia

 • tarkastella ja analysoida kriittisesti työuran ja elämän kokonaisuutta yksilön ja organisaation näkökulmista

 • ymmärtää ja selittää organisaation resurssionnin tai uratutkimuksen ajankohtaisimmat suuntaukset sekä tunnistaa omia kiinnostuksen kohteita tällä tutkimusalueella.- tuottaa johonkin kurssin teemaan pureutuvan, tieteellisesti perustellun kirjallisen ja suullisen esityksen yhteistyössä oman ryhmänsä kanssa

 • arvioida ja reflektoida omaa ja ryhmänsä oppimista

Metataitoihin liittyvät tavoitteet:

Opintojaksolla opiskelija:

 • syventää kriittisen ajattelun taitoja 

 • harjoittelee arviointi-, reflektointi-, kommunikointi- ja yhteistyötaitoja

 • oppii hyödyntämään luovan ja innovatiivisen ajattelun menetelmiä kaikessa toiminnassa 

Lisätietoja

Opiskelijoita otetaan enintään 30 kurssille per lukukausi. Kurssi on ensisijassa tarkoitettu johtamisen pääaineopiskelijoille

Esitietojen kuvaus

Johtamisen aineopinnot 

Oppimateriaalit

Artikkelit ja kirjallisuus luennoitsijan ilmoituksen mukaan 

Suoritustavat

Tapa 1

Opetusajankohta:
Periodi 3
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:
 • Osallistuminen luennoille (80% läsnäolovelvoite), 
 • Case-töiden laatiminen ja esittäminen ryhmässä, opponointi, 
 • Yksilöllisen esseen ja oppimispäiväkirjan laatiminen 
Oppimateriaalit:

Opettaja ilmoittaa kurssin alkaessa  

Opetus