YCCA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma (10 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojaksolla perehdytään viestinnän johtamisen tutkimusalueisiin ja tiedonhankitaan sekä tutkimuseettisiin periaatteisiin. Opintojakso harjaannuttaa tieteelliseen ajatteluun ja argumentaatioon, ja kehittää valmiuksia itsenäiseen tutkimustyöhön, tieteelliseen raportointiin ja tutkimusten arviointiin. Opintojakso tukee vastuullisen kehityksen tavoitteista sekä korkealaatuista koulutusta että rauhaa, oikeudenmukaisuutta että vahvoja instituutioita, sillä jakso opettaa kriittiseen ajatteluun sekä organisaatioiden kehittämiseen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestinnän johtamisen tutkimusalana ja osaa laatia tieteellisen raportin aiheestaan
- osaa suunnitella ja toteuttaa omaan aineistoon perustuvan tutkielman sekä arvioida tutkimusprosessia kriittisesti
- osaa hankkia oman tutkimuksen kannalta relevanttia tieteellistä tietoa
- osaa laatia tieteellisen tutkimusraportin omasta tutkimuksestaan
- osaa hyödyntää ohjausta ja ymmärtää sen merkityksen työn laadulle ja etenemiselle
- on harjaantunut tieteelliseen ajatteluun ja keskusteluun
- osaa esitellä oman tutkimuksensa vertaisryhmälle, perustella tekemiään ratkaisuja ja arvioida työtään kriittisesti
- osaa käydä kriittistä keskustelua ja opponoida muiden esitelmiä

Esitietojen kuvaus

Yrityksen taloustieteiden aineopintoja sekä metodi- ja tiedonhankintamenetelmäopinnot (JSBA1110 Metodiopinnot ja JSBA1120 Tiedonhankintamenetelmät) vähintään aloitettu seminaarin alkaessa ja suoritettu ennen tämän kurssin rekisteröintiä

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Suoritusajankohta 3. vuosi. Seminaarityöskentely, itsenäinen tutkimustyö pareittain, tieteellinen tutkimusraportti.
Arviointiperusteet:
Arviointi erillisten tiedekuntaneuvostossa hyväksyttyjen kandidaatin tutkielman arviointikriteereiden perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (10 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus