XYHT1001 Monikielinen vuorovaikutus (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ydinsisällöt:

- kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

- prosessimaisesti työstetyt asiantuntijapuheenvuorot 

- rakentavaan palautevuorovaikutukseen osallistuminen ja sen analysoiminen 

Teemat: 

- Argumentointi 

- Monikielisyys  

- Kulttuurienvälinen viestintä 

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

  • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.  

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin. 

  • ymmärtää palautteen merkityksen viestintä- ja kieliosaamisen kehittämisessä  

  • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja. 

  • ymmärtää erilaisiin kulttuurienvälisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia.  

  • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa. 

  • osaa perustellen esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. 

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Suositellut esitiedot

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2, Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus