XYHM1006 Tutkimusviestintä (matematiikka ja tilastotiede) (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • tieteellisen tutkielman rakentaminen

  • tutkimus- ja kirjoitusprosessin hallinta

  • tutkielma tekstilajina

  • vertaispalaute

  • oman tutkielman esittely ja siitä keskusteleminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija


  • Hallitsee tutkielmatekstin kirjoittamisprosessiaan.
  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • Osaa rakentaa omaa tutkielmatekstiä tieteenalakohtaisia konventioita ja argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen.
  • Osaa antaa, vastaanottaa ja analysoida palautetta tieteellisen tekstin työstämisen eri vaiheissa.
  • Osaa esitellä omaa tutkimustaan ja keskustella siitä eri kielillä.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002.

Esitietojen kuvaus

XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot ja XYHM1005 Monikielinen vuorovaikutus

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti

Opetus