XYHM1004 Akateemiset tekstitaidot (matematiikka ja tilastotiede) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
  • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja tarpeiden kartoittaminen
  • alan erilaisten tekstien parissa toimimisen strategiat
  • opiskeluryhmien keskeiset vuorovaikutuksen ilmiöt

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 

  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.  
  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.  
  • Osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti). 
  • Tunnistaa erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä.  
  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. 
  • Tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.

Lisätietoja

Opinnot on tarkoitettu ensimmäisen vuoden matematiikan ja tilastotieteen opiskelijoille, joiden äidinkieli on suomi. Opintojaksolla työskennellään suomen lisäksi myös englanniksi ja ruotsiksi.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus