XYHI5030 Vuorovaikutusosaaminen monitieteisessä projektissa (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Vuorovaikutusosaamisen analysointia ja kehittämistä osana monitieteistä projektia. Tämä on TEKS4005-opintojakson pakollinen osasuoritus.

Kuvaus

Monitieteinen projekti -opintojakso on vähintään kaksi tieteenalaa yhdistävä ryhmässä toteutettava hanke. Kurssilla opetellaan työskentelemään eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä. Tämä sisältää mm. yhteisten tavoitteiden ja keskinäisen työnjaon neuvottelemista, työn edistymisen viestimistä ryhmän muille jäsenille, ryhmän muiden jäsenten raportoinnin kuulemista ja seuraamista sekä lopuksi yhteisten johtopäätösten tekemistä.

Projekti voidaan toteuttaa mm. yliopiston tutkimusryhmien, yksiköiden tai yhteistyötahojen sekä ulkopuolisten yritysten tai sidostahojen toimeksiannosta. Tekijät voivat esittää myös itse projektin aiheen ja tavoitteet.

Opintojaksoon liittyy osasuorituksena vuorovaikutusosaamisen kehittämistä yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen Movin asiantuntijoiden opastuksella. Tällä osasuorituksella opiskelijat saavat tukea monitieteisen projektin viestinnälliseen puoleen ja monialaisessa ryhmässä toimimiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on hankkinut kokemusta ja osaamista

  • työskentelystä eri alojen asiantuntijoista koostuvassa ryhmässä,
  • yhteisen tavoitteiden, toimintatapojen ja työnjaon neuvottelusta,
  • määräaikojen saavuttamisesta,
  • omien työtehtävien dokumentoimisesta ja kommunikoimisesta muille ryhmän jäsenille,
  • omalle asiantuntijuudelle ulkopuolisten sisältöjen olennaisten pääasioiden ymmärtämisestä,
  • dialogisesta yhteisen ymmärryksen rakentamisesta tavoitteiden saavuttamiseksi,
  • oman ja ryhmän toiminnan reflektoinnista asiantuntijatyössä.

Lisätietoja

Opintojakso on tarkoitettu Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman opiskelijoille.


Projekti suositellaan tehtävän ryhmässä, jossa on toinen tieto- ja ohjelmistotekniikan opiskelija (tai kokeneempi IT-alan asiantuntija) sekä muiden alojen opiskelijoita tai asiantuntijoita. Hankkeen tulee sisältää itselle vieraiden asioiden opettelua IT-alan ulkopuolelta sekä kommunikointia toisen alan opiskelijoiden tai asiantuntijoiden kanssa.


Opintojakson suorittaminen edellyttää päiväkirjaa, johon kirjataan projektin kaikki vaiheet, dokumentoidaan projektissa toteutetut tehtävät, sekä kirjataan ylös oman ja ryhmän työskentelyn reflektointi.

Esitietojen kuvaus

Opintojakso suositellaan suoritettavan viimeisenä opiskeluvuonna. TEKS4005-opintojakson (sis. XYHI5030 osasuorituksena) aloittaminen edellyttää, että Tieto- ja ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman syventävistä opinnoista sekä toisen opintokokonaisuuden opinnoista on molemmista suoritettu vähintään 15 op.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Opetusajankohta:
Periodi 1, Periodi 2
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus