XYHI3020 Tutkimusviestintä (TIE) (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ydinsisällöt:

● prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
● tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä. ​

- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä. ​

- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin. ​

- tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.

- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa tutkielmaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ​

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus