XYHI1010 Akateemiset tekstitaidot (TJT) (6 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Ydinsisällöt:

- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.


Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. ​

- ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä. ​

- ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. ​

- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä. ​

- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän. ​

- ymmärtää rakentavan palautteen merkityksen oppimisessa. ​

- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan. ​

- osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon. ​

- osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

Oppimateriaalit

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (6 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus