XYHI003 Työelämän viestintätaidot IT-alalla (3–4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan työelämässä tarvittavaa kirjallista ja suullista viestintäosaamista. Kurssin aikana kirjoitetaan työpaikkahakemus, cv/ansioluettelo, tiedote ja muistio sekä markkinointiteksti. Suullisia harjoituksia ovat palaveri, työpaikkahaastattelu sekä hissipuhe palautteineen ja analyyseineen.

Suoritustavat

Keskustelut, luennot, tekstien analysointi- ja kirjoittamistehtävät, yksilö- ja ryhmäviestintäharjoitukset, palautteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan
• ymmärtävän vuorovaikutuksen merkityksen työelämässä
• osaavan analysoida viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitystä ja muotoja työyhteisössä
• kehittäneen viestintäosaamistaan sekä oman osaamisensa markkinointia

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen (80 %:n läsnäolo) tapaamisissa, harjoituksien tekeminen hyväksytysti, oppimistehtävät. Opintojakso koostuu lähiopetuksesta (kolmen opintopisteen suorituksessa 32 t, neljän opintopisteen suorituksessa 34 t), pienryhmätapaamisesta (2 t) sekä itsenäisestä työskentelystä (kolmen opintopisteen suorituksessa 49 t, neljän opintopisteen suorituksessa 74 t). Tarkemmat arviointikriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta