XYHI001 Viestintätaidot IT-alalla (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssi on yhdistetty puhe- ja kirjoitusviestinnän kurssi, jonka keskeisiä teemoja ovat vuorovaikutusosaaminen, sen tiedostaminen ja havainnointi, vuorovaikutusosaamisen osa-alueet (tiedot, taidot, asenteet, motivaatiot, eettisyys), viestijäkuva, ymmärrettävyys ja havainnollisuus sekä lukemisen ja kirjoittamisen strategiat. Kurssilla käsitellään ja harjoitellaan palautteen analysointia, antamista ja vastaanottamista. Kurssilla tutustutaan mm. opiskelijoiden oman alan artikkeleista kirjoittamiseen, kommentointiin ja puheenvuoron pitämiseen niistä. Opiskelijan odotetaan tuntevan asiatyylin kriteerit ja kykenevän soveltamaan niitä erilaisiin opiskelun tekstilajeihin. Kurssilla harjoitellaan yhdessä kirjoittamista.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, oppimistehtävät, vertaispalaute.

Osaamistavoitteet

Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelijan odotetaan:
• osaavan havainnoida, analysoida ja käsitteellistää vuorovaikutusta
• ymmärtävän viestintätaitojen merkityksen yliopisto-opiskelun, tieteellisen toiminnan ja työelämän kannalta sekä haluavan kehittää omaa vuorovaikutusosaamistaan
• osaavan antaa ja vastaanottaa palautetta oman alaan liittyvistä puheenvuoroista
• osaavan jäsennellä ja havainnollistaa sanottavansa sekä kohdentaa viestinsä kuuntelijoille
• harjaantuneen oman alansa asiatekstin kirjoittamisessa ja pystyvän antamaan palautetta toisen tekstistä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja tehtävien tekemistä asianmukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa yllä mainitut osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta