XYHH1014 Monikielinen vuorovaikutus (historia) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

 • strategioita monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
 • toiminta monikielisessä ryhmätyötilanteessa
 • erikielisten lähteiden analysoiminen
 • asiantuntijaesiintymisen perustaidot
 • raportoiva ja argumentoiva teksti

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
 • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • osoittaa yhteistyötaitoja.

Lisätietoja

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen. 

Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Suositellut esitiedot

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Opetusajankohta:
Periodi 3, Periodi 4
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Ei julkaistua opetusta