XVK0001 Viittomakielen alkeet (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin aluksi opiskellaan käyttämään visuaalista kanavaa oppimisen välineenä. Opiskellaan arkielämän tilanteisiin liittyviä viittomia. Aihepiireinä ovat mm. sormiaakkoset, numerot, erilaiset ajanmääreet, perhe jne. Lisäksi tutustutaan kuurojen kulttuuriin kirjallisuuden ja dokumenttiohjelman kautta. Kurssin jälkeen opiskelija selviytyy helpoista keskustelutilanteista, joissa hän osaa kertoa itsestään perheestään, harrastuksistaan jne.

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia.

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa muodostaa yksinkertaisia lauseita kurssilla käydyistä asioista
- ymmärtää yksinkertaisia kysymyksiä ja osaa vastata niihin
- osaa kielen peruskieliopin alkeet
- osaa kertoa itsestään perusasioita ja kysyä niistä muilta
- tuntee perusteita kuurojenkulttuurista

Kirjallisuus

  • Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,; ISBN: 951 792 077 6
  • Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto; ISBN: 952-9883-17-X

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Jatkuva arviointi, kurssin välikokeet ja lopputentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus