XSU9998 Johdatus suomalaiseen yhteiskuntaan ja mediateksteihin (INTEGRA, A-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää keskeisiä suomalaisia medioita ja ymmärtää erilaisia arkielämään liittyviä helpohkoja mediatekstejä (mm. erilaiset lehtijutut)

2. on tutustunut arkielämään liittyvän tiedon etsimiseen

3. osaa käyttää luku- ja kuuntelustrategioita mediatekstien pääasioiden etsimisessä

4. osaa suullisesti referoida lukemansa yleistajuisen tekstin pääasioita

5. osaa keskustelussa ilmaista mielipiteensä käyttäen siinä tyypillisiä ilmauksia

6. tuntee keskeisimmät puhe-esityksen konventiot ja osaa pitää lyhyen valmistellun puheenvuoron ryhmän jäsenenä (esim. projektityön esittely)

7. tietää ja on harjoitellut erilaisia opiskelutapoja ja -taitoja (mm. projektityön vaiheet).

Lisätietoja

Opiskelija tekee jakson aikana projekti- tai ryhmätyön liittyen johonkin kulttuurienväliseen tai yhteiskunnalliseen ilmiöön.

Esitietojen kuvaus

XSU0999 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa, ryhmä- tai projektityön tekeminen sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus