XSU9993 Johdatus akateemisiin taitoihin ja teksteihin (INTEGRA, B-ryhmä) (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

-

Osaamistavoitteet

Jakson suoritettuaan opiskelija

1. tietää ja on harjoitellut opiskelussa tarvittavia tekstitaitoja ja -strategioita (esim. verkkokeskusteluun osallistuminen)

2. tietää ja tuntee keskeisiä opiskeluun liittyviä tekstilajeja (mm. referaatti ja essee)

3. on tutustunut oman alansa keskeiseen terminologiaan

4. osaa referoida suullisesti lukemaansa oman opiskelualan tekstiä ja selittää yleistajuisesti keskeisiä siihen liittyviä termejä

5. osaa kirjoittaa omaan opiskelualaansa liittyvän referaatin sekä ilmaista mielipiteensä myös kirjallisesti.

Lisätietoja

Jakson sisällöt integroituvat valittuun oman alan kurssiin.

Esitietojen kuvaus

XSU9993 ja XSU9992 tai vastaavat tiedot.

Oppimateriaalit

Oppimateriaali jaetaan tunneilla.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Annettujen tehtävien tekeminen sovitussa ajassa sekä osallistuminen opetukseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus