XSAX1001 Zentrale Themen des deutschsprachigen Raums (4–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan kirjoitettujen ja audiovisuaalisten tekstien kautta saksalaisen kielialueen keskeisiin yhteiskunnallisiin aiheisiin, kuten esim. Saksan lähihistorian tapahtumiin ja yhdistymisen kautta tapahtuneisiin yhteiskunnallisiin muutoksiin, maahanmuuttoon ja etnisiin vähemmistöihin, koulujärjestelmään ja ammatilliseen koulutukseen, poliittiseen järjestelmään, puolue- ja vaalijärjestelmään, ympäristöpolitiikkaan, kielipolitiikkaan, ajankohtaisiin tapahtumiin sekä opiskelijoiden valitsemiin, omaan alaan liittyviin aiheisiin.

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija
  • tuntee saksankielisen kielialueen keskeisiä ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia teemoja.
  • ymmärtää vaikeampaakin asiatekstiä tai oman alan tieteellisen artikkelin pää- ja yksityiskohtia sekä kirjoittajan esittämiä asenteita tai näkökulmia.
  • osaa saksaksi tiivistää lukemansa artikkelin pääkohdat omin sanoin.
  • osaa reflektoida oppittuja sisältöjä ja ilmaista saksaksi selkeästi ja ymmärrettäväsi omia ajatuksia ja mielipiteitä.
  • tunnistaa ja ymmärtää asiateksteille tyypillisiä rakenteita kuten esimerkiksi passiivin tai epäsuoran kerronnan ja hallitsee keskeisimpiä sananmuodostuksen sääntöjä.
  • osaa hakea tehokkaasti tietoa saksankielisistä lähteistä ja kriittisesti arvioida niiden luotettavuutta.
  • osaa pitää saksaksi esitelmän lukemansa artikkelin sisällöstä.

Oppimateriaalit

Opettajan laatimaa materiaalia Moodlessa

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin vuorovaikutustilanteisiin ja muihin tehtäviin, itsenäinen työskentely, suullinen esitelmä
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen kurssin vuorovaikutustilanteisiin ja muihin tehtäviin, itsenäinen työskentely, suullinen esitelmä
Suorituskieli:
saksa
Työskentelytavat:

Pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuuntelu-, kirjoitus- ja tiedonhakutehtäviä, artikkelin referointi ja esitelmä

Opetus