XSA0103 Saksan kielen suullinen taito (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
saksa, suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö
Kurssilla keskustellaan monenlaisista, ajankohtaista ja opiskelijan omaan alaan liittyvistä aiheista. Opiskelija valitsee oman kiinnostuksen kohteena olevan tekstin ja toimii valitsemansa aihepiirin ryhmäkeskustelussa vetäjänä. Kurssilla harjoitellaan myös tekstin referointia ja opitaan monipuolisia eri vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kielellisiä ilmaisukeinoja, kuten  esimerkiksi mielipideilmaisuun tai argumentaatioon liittyvää fraseologiaa. Harjoitellaan myös ääntämistä.
Suoritustavat
Pari- ja ryhmäkeskusteluja, tiedonhakutehtäviä, suullisia harjoitustehtäviä, luku- ja analyysitehtäviä, tekstin referointi ja keskustelun moderointi. 

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelija

  • on saanut varmuutta eri puhetilanteisiin ja pystyy reagoimaan yllättävissäkin tilanteissa sekä vastaamaan kysymyksiin spontaanisti.
  • osaa kertoa tavallisista, konkreeteista aiheista kuvaillen, eritellen ja vertaillen ja pystyy argumentoimaan ja ilmaisemaan mielipiteitään melko vaivattomasti jokapäiväisissä viestintätilanteissa.
  • pystyy olemaan aloitteellinen tuttua aihetta käsittelevässä vuorovaikutustilanteessa sekä aktiivisesti osallistumaan ryhmäkeskusteluihin käyttäen sopivia ilmaisukeinoja.
  • käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa, tavallisia idiomeja sekä useita, mutkikkaitakin rakenteita.
  • ymmärtää ja tunnistaa vaikeammastakin saksankielisestä tekstistä pääajatukset, avainsanat ja tärkeitä yksityiskohtia.
  • hallitsee ääntämisen perussäännöt.

Lisätietoja

Kurssia suositellaan saksankielisiin maihin vaihtoon lähteville.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin, kielellisten ilmaisukeinojen monipuolinen käyttö, itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelun valmistelu ja moderointi
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Arviointiperusteet:
Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja ryhmätöihin, kielellisten ilmaisukeinojen monipuolinen käyttö, itsenäinen työskentely, ryhmäkeskustelun valmistelu ja moderointi
Suorituskieli:
saksa, suomi

Opetus