XRUX1001 Ruotsin valmentava verkkomoduuli (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla harjoitellaan opintoihin ja työelämään liittyvää sanastoa sekä kerrataan keskeisimpiä kielioppirakenteita.

Suoritustavat

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa. Opintojakso suoritetaan itsenäisesti tutoropettajan avulla.

Osaamistavoitteet

• Tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana ja osaa arvioida kielitaitoaan
• Osaa kertoa itsestään ja yliopisto-opinnoistaan käyttäen kielen perusrakenteita ja sanastoa.
• Osaa ilmaista mielipiteitään opintoihin liittyvistä aihepiireistä
• Osaa lukea kohdekielisiä tekstejä
• Osaa etsiä tietoa ruotsiksi
• Osaa hyödyntää opiskelussaan apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja Internetiä

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Oppimateriaalit

Materiaali koostuu erilaisista teksteistä, videoista ja tehtävistä Moodlessa.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus