XRUX014 Ruotsin valmentava moduuli/ Förberedande basmodul (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Moduuli soveltuu opiskelijoille, joiden ruotsin kielen opiskelusta on jo aikaa ja/tai joiden kielitaito kaipaa lisäharjoitusta. Moduuli on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Moduulilla kerrataan ruotsin kielen keskeisimmät kielioppirakenteet ja harjoitellaan vapaa-aikaan, opintoihin sekä työelämään liittyvää sanastoa erilaisten keskustelu-, kuuntelu- ja kirjoitusharjoitusten avulla. Lisäksi kurssilla tutustutaan oman tieteenalan aihepiiriin.

Suoritustavat

Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija:


-osaa käyttää kielen perusrakenteita ja sanastoa kertoessaan itsestään ja yliopisto-opinnoistaan sekä kirjallisesti että suullisesti.

-osaa keskustella ja ilmaista mielipiteensä arkipäiväisistä ja ajankohtaisista asioista.

-osaa lukea kohdekielisiä tekstejä. 

-osaa hyödyntää apuvälineitä kuten sanakirjoja, kielioppeja ja internetiä.

-tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan kielenoppijana.

-osaa käyttää erilaisia kielenoppimisstrategioita ja arvioida omaa kielitaitoaan.

-tavoitteena B1-taitotaso.

Esitietojen kuvaus

Lukio-opinnot tai muu opintoväylä. (moduuli ei ole alkeiskurssi)

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Läsnäolo, osasuoritusten hyväksytty suorittaminen sekä kirjallinen tentti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus