XRUL1001 Svenska för idrotts- och hälsovetare/skriftlig (1 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Liikuntatieteellinen tiedekunta, tutkintoon vaadittava ruotsin kielen taito.
- arkipäivän viestintätilanteisiin ja tieteenalakohtaisiin teemoihin liittyvää harjoittelua pienryhmissä ja pareittain
- perehtyminen oman tieteenalan ruotsinkieliseen sanastoon

- suullinen alustus ja kirjallisia tehtäviä

Kurssilla harjoiteltavat taidot:

Kirjallinen viestintä (lukeminen, kirjoittaminen)

Erilaisten tekstien lukeminen ja ymmärtäminen, esim. tieteenalakohtaiset tekstit 
Keskeisen sisällön löytäminen tekstistä
Erityyppisten tekstien kirjoittaminen oman alan aiheesta
Referoiminen, tiivistäminen ja johtopäätösten tekeminen luetun tekstin pohjalta

Suullinen viestintä (kuunteleminen, puhuminen) 


Puhutun viestin keskeisen sisällön ymmärtäminen
Suulliseen vuorovaikutukseen luonteva osallistuminen
Ääntäminen

Keskustelutaidot (aloitteellisuus, keskustelun ylläpitäminen, mielipiteen ilmaisu, keskustelussa esiin tulleiden asioiden tiivistäminen) 

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija osaa:

- osaa viestiä ymmärrettävästi ja luontevasti omaan tieteenalaansa liittyvistä kysymyksistä 

- osallistuu vuorovaikutukseen ja on aloitteellinen. 

- hallitsee oman tieteenalan ja yleiskielen sanastoa.
- ymmärtää yleistä sekä tieteenalakohtaista puhuttua ruotsia.
- osaa kirjoittaa yhtenäistä ja ymmärrettävää oman tieteenalansa tekstiä.
- osaa hyödyntää kielellisiä apuvälineitä ja lähteitä.  

Esitietojen kuvaus

Lukion oppimäärä tai vastaavat tiedot

Ennen kurssia voit testata kielitaitosi tasotestillä Moodlessa.

Voit vahvistaa ruotsin taitojasi valmentavilla kursseilla (XRUX014, XRUX015 tai XRUX1001).  

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista, itseopiskelutehtävien tekemistä, riittävää näyttöä suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta. Opiskelijan tulee saavuttaa vähintään taitotaso B1 sekä suullisessa että kirjallisessa taidossa. Lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan ruotsin kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht). Arviointiasteikko Hyvät tiedot (HT) - Tyydyttävät tiedot (TT) - Hylätty
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
Edellyttää hyviä esitietoja. Kts. https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tentit/korvaavat-kokeet/ruotsin-korvaava-koe
Arviointiperusteet:
Ruotsin kirjallisen taidon osoittaminen korvaavalla kokeella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (1 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus

x

Korvaava kirjallinen koe (1 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
ruotsi

Opetus