XPVB1002 Kokoustaidot (2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Opintojakson keskeiset teemat:

  • viestintäosaaminen kokouksen kontekstissa

  • kokouksen kulku ja päätösasian käsittely

  • kokouksen toimihenkilöiden ja kokoukseen osallistujien velvollisuudet ja oikeudet

  • puheenvuorotyypit

  • äänestys ja vaalit päätöksenteossa 

  • kokouksen asiakirjat (kokouskutsu, esitys- tai asialista, pöytäkirja).

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

  • ymmärtää kokousteknisten menettelytapojen merkityksen keskustelun jäsentämisessä ja päätöksenteossa
  • on perehtynyt kokouskäytänteisiin sekä eri toimihenkilöiden tehtäviin kokousprosessin eri vaiheissa
  • tietää kokouksissa käytettävät puheenvuorot ja on harjaantunut niiden soveltamisessa
  • osaa laatia kokouksissa tarvittavat keskeiset asiakirjat.

Lisätietoja

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVB1001 Kokousviestintä.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Opintojaksoon kuuluvien oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja osallistuminen kontaktiopetukseen. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään oppimistehtävien yhteydessä
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Arviointiperusteet:
Oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen. Tarkemmat arviointikriteerit esitetään oppimistehtävien yhteydessä.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Monimuoto-opetus (2 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Monmuotototeutukseen sisältyy käytännön harjoituksia, joiden avulla sekä perehdytään keskeisiin kokouksen menettely-ja työskentelytapoihin että tutkitaan kokousta vuorovaikutussuhteiden ja viestintätaitojen näkökulmasta.

Ei julkaistua opetusta
x

Itsenäinen työskentely (2 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus