XPV0012 Puheviestintä/äänenkäyttö (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan ihmisäänen toimintaan ja havainnoidaan omaan äänenkäyttöön vaikuttavia tekijöitä: miten ääni toimii ja miksi se ei aina toimi. Opetellaan jännittymienvapautus-, hengitys- ja ääniharjoituksia, joiden avulla oman äänen kestävyyttä ja ilmaisullista laajuutta voi lisätä. Harjoituksia tekemällä havainnoidaan, mitä tapahtuu silloin, kun ääni tuntuu tulevan helposti. Harjoituksista koostuvan, tavoitteellisesti etenevän harjoitussarjan pohjalta laaditaan oman äänenkäytön kehittämissuunnitelma.

Suoritustavat

Opintojakson hyväsytty suorittaminen edellyttää harjoitusten tekemistä, keskusteluihin osallistumista ja säännöllistä läsnäoloa (80% oppitunneista) opintojakson tapaamisissa sekä oppimispäiväkirjan ja äänenkäytönkehittämissuunnitelman kirjoittamista hyväksytysti sovitussa aikataulussa. Opiskelijat saavat opettajalta yksilö- ja ryhmäpalautetta tuntityöskentelyn ja oppimispäiväkirjojen pohjalta.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa eritellä ääneen vaikuttavia tekijöitä, osaa havainnoida omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä, ja arvostaa omaa ääntään vuorovaikutuksen mahdollistajana. Opiskelija osaa tehdä harjoituksia, joiden avulla omaa ääntä voi kehittää ilmaisullisesti laaja-alaisemmaksi ja paremmin rasitusta kestäväksi, ja pystyy käyttämään ääntään työelämän vaativissa viestintätilanteissa kevyemmällä, vähemmän lihastyötä vaativalla tavalla. 

Lisätietoja

OPS-kaudella 2024-28 opintojakson nimi on XVVX1002 Äänenkäyttö.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija erittelee ja analysoi omaan äänenkäyttöönsä vaikuttavia tekijöitä ja suunnittelee tavoitteellisesti etenevän äänenkäytön harjoitussarjan oman äänenkäyttönsä kehittämiseen. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus