XKVX008 Luova kirjoittaminen - fiktion työstäminen ja luova prosessi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Kurssilla tutustutaan erilaisten fiktiivisten tekstien ominaisuuksiin ja erilaisiin keinoihin hallita luovaa prosessia. Kurssin yhteisissä tapaamisissa käydään tietoiskuin läpi erilaisten fiktiivisten tekstien ominaisuuksia ja kirjoittamisen tekniikoita ja tehdään kirjoittamisharjoituksia. Lisäksi yhteisissä tapaamisissa keskustellaan fiktiivisten tekstien ideoista ideariihityyppisesti. Kurssiin kuuluu myös fiktiivisen kirjoittamisen oppaisiin tutustuminen ja opitun jakaminen muille kurssilaisille. Kurssin työpajoissa tarkastellaan jokaisen opiskelijan fiktiivistä (esim. proosa, lyhytproosa, näytelmäteksti, runot) tekstiä kahdessa vaiheessa. Jokainen opiskelija saa palautetta tekstistään opettajalta ja vertaisryhmältä.

Kurssi ei sovellu tutkinnon pakollisiin äidinkielen viestinnän opintoihin, mutta sen voi sisällyttää vapaavalintaisiin viestintä- ja kieliopintoihin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan ymmärtävän fiktiivisen tekstin ominaisuuksia ja tekstin tuottamisen vaihtoehtoisia prosesseja ja hänen fiktiivisen tekstin ilmaisunsa odotetaan syventyneen ja monipuolistuneen. Opiskelijan odotetaan prosessoineen omaa fiktiivistä tekstiään saadun palautteen pohjalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää sitoutumista kurssin työskentelyyn, työpajatyöskentelyyn ja vertaispalautteen antamiseen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Työskentelytavat:

Koko ryhmän yhteisen opetuksen lisäksi opetusta jokainen osallistuu työpajatyöskentelyyn, jonka aikataulu sovitaan kurssin alkaessa. Sisussa ilmoitettujen aikojen lisäksi oman työpajan jäsenet kokoontuvat kurssin aikana myös itsenäisesti. Kurssilla on itsenäistä työskentelyä noin 50 tuntia.

Opetus