XKVX002 Työelämän tekstitaidot (4 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssilla tutustutaan erilaisiin työelämässä kirjoitettaviin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin. Kurssilla kirjoitetaan tiedotteita, raportteja, lausuntoja, markkinointitekstejä, ohjeita ja rekrytointitekstejä. Osan kirjoitettavista teksteistä opiskelijat voivat valita itse. Kurssilla harjoitellaan myös palautteen antamista toisten kirjoittajien teksteistä. 

Suoritustavat

Kontaktiopetus, itsenäinen ja vertaisryhmätyöskentely.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan odotetaan tunnistavan erilaisia työelämän tekstilajeja ja tietävän niiden ominaispiirteitä. Hänen odotetaan osaavan tehdä tekstinsä viestintätavoitteen ja kohderyhmän mukaisia sisällöllisiä, rakenteellisia ja tyylillisiä valintoja.

Lisätietoja

Kurssi sopii valinnaisiin viestintä- ja kieliopintoihin. Se ei käy tutkintovaatimuksissa määritellyksi pakolliseksi kirjoitusviestinnän opinnoksi muille kuin IT-tiedekunnan opiskelijoille tieteellisen kirjoittamisen kurssin (esim. XYHI002 Äidinkielen tiedeviestintä IT-alalla) lisäksi. Oman alasi tutkintovaatimukset voit tarkistaa esim. Movin Ohjeita ja neuvoja -verkkosivulta https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/tutkintovaatimukset/tiedekuntakohtaiset-tutkintovaatimukset.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen aktiivisesti koko ryhmän yhteisiin tapaamisiin (20 t, läsnäolovaatimus 80 %) ja pienryhmäopetukseen (4 t, läsnäolovaatimus 100 %) sekä näyttö siitä, että opiskelija osaa kirjoittaa erilaisia työelämän tekstejä sekä antaa rakentavaa palautetta toisille kirjoittajille. Tekstien kirjoittamistaito osoitetaan tekstikansion avulla, johon kootaan kurssin aikana kirjoitetut tekstit ja joka palautetaan ohjaajan kommentoitavaksi kurssin päätyttyä. Palautteenantotaito arvioidaan pienryhmissä toimimisen perusteella.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (4 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus