XKVH006 Musiikkitieteen tutkimusviestintä (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan musiikkikasvatukseen liittyvän tieteellisen tekstin tuottamista, missä olennaista on lähteiden lukemisen ja referoinnin taito. Opintojakson aikana opiskelija kirjoittaa tieteellisen tekstin valitsemastaan aiheesta harjoitellen oman alansa tieteellisen kirjoittamisen konventioita. Yhteisillä tapaamiskerroilla käsitellään tieteellisen tekstin piirteitä, lähteiden käyttöä ja tekstin rakentumista. Pienryhmissä opiskelijat antavat ja saavat palautetta teksteistä.

Suoritustavat

Kurssi on lähiopetusta eikä sitä voi suorittaa etäopiskeluna.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaisia tieteellisen viestinnän perusvalmiuksia, joita hän pystyy hyödyntämään yliopisto-opinnoissaan ja oman alansa asiantuntijaksi kasvamisessa. Hänen odotetaan ymmärtävän tieteellisen kirjoittamisen ja sen konventioiden välttämättömyyden tiedeyhteisön toiminnan kannalta. Opiskelijan odotetaan harjaantuvan sekä kirjoittajana, lukijana että keskustelijana. Hän ymmärtää palautteen merkityksen kirjoitusprosessissa ja osaa antaa ja vastaanottaa palautetta. Opiskelijan odotetaan hahmottavan kirjoittamisen monitahoisena, ajatteluun olennaisesti kytkeytyvänä taitona ja motivoituvan kehittämään monipuolisesti omia viestintätaitojaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista yhteisiin tapaamisiin (läsnäolovaatimus 80 %) ja oman pienryhmän tapaamisiin (läsnäolovaatimus 100 %) sekä opintotehtävien tekemistä ohjeiden mukaisesti. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta