XKV0027 Ruotsinkielisten suomi/suullinen osuus (1–2 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa (tai muulla tavalla) osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain ja asetusten (424/2003, 481/2003, 794/2004) mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja joka on tarpeen oman alan kannalta. Tämän perusteella merkitään opintorekisteriin tutkintoon kuuluvan suomen kurssin suullisen ja kirjallisen taidon suoritukset omina erillisinä arvosanoina (tt ja ht).

Suoritustavat

Kurssi koostuu kirjallisesta (XKV0026) ja suullisesta (XKV0027) osakokeesta, joihin molempiin on ilmoittauduttava Sisussa. Ennen ilmoittautumista on oltava yhteydessä tentin vastuuopettajaan suorituspäivien ja kirjallisen tentin aineiston sopimiseksi. Kirjallisen osuuden voi suorittaa kirjoitusviestinnän yleisenä tenttipäivänä ja suullisen osuuden opettajan kanssa sovittavana aikana. Kirjallinen osuus koostuu esseestä tai referaatista, joka kirjoitetaan omaan alaan liittyvän artikkelin pohjalta. Suullista osuutta varten opiskelija valmistelee puhe-esityksen ennalta sovitusta omaan alaan liittyvästä aiheesta. Puhe-esitys (15 min) voi olla esim. opetustuokion pitäminen, seminaariesitelmä tai omaan alaan liittyvä alustus. Lisäksi siihen kuuluu keskustelutuokio (20 min.).

Arviointiperusteet

Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä
https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi

Suullisessa osakokeessa arvioidaan sitä, miten hyvin opiskelija pystyy suullisesti viestimään omaan alaansa liittyvistä aiheista.
Kokeessa opiskelija pitää noin 15 minuutin valmistellun esityksen valitsemastaan aiheesta, joka voi esim. olla seminaari- tai kurssityön esittely.
Esityksessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:
• opiskelusta ja työelämästä viestiminen (yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa), esim. oman alan perusterminologian käyttö
• vuorovaikutukseen osallistuminen aktiivisesti sekä puhujana että kuuntelijana, esim. ymmärtämisen tarkistaminen ja täsmennyksen pyytäminen
• esityksen rakenne ja sopivuus tilanteeseen, esim. tyyli, rakenne, havainnollisuus
Esityksen jälkeen on noin 10 minuutin vapaa keskustelu esityksen aiheeseen liittyen. Tämän jälkeen on vielä reflektointikeskustelu, jossa pohditaan esityksen ja keskustelun vahvuuksia sekä kehittämiskohteita.
Koe rakentuu seuraavasti:
• 45 - 60 min yhteensä
o noin 15 min valmisteltu osuus (esitys)
o 10 min keskustelu ja reagointi liittyen valmisteltuun osuuteen
o 10 - 15 min reflektointi

Osaamistavoitteet

Suullisen osakokeen suoritettuaan opiskelija
- osaa viestiä ymmärrettävästi, luontevasti ja tarkoituksenmukaisesti omaan alaansa liittyvistä kysymyksistä.
- ymmärtää yleistä sekä alakohtaista puhuttua suomea ja osaa tarvittaessa tarkistaa ymmärtämistä ja pyytää täsmennyksiä.
- hallitsee oman tieteenalansa ja yleiskielen sanastoa..
- saavuttaa eurooppalaisessa viitekehyksessä vähintään taitotason B1.

Lisätietoja

Tarkemmat tiedot suorittamisesta saa tentin vastuuopettajalta.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Arviointikriteereihin sovelletaan KORU-hankkeen kriteeristöä https://movi.jyu.fi/fi/ohjeita/ruotsin-arviointi Suullisessa osakokeessa arvioidaan sitä, miten hyvin opiskelija pystyy suullisesti viestimään omaan alaansa liittyvistä aiheista. Kokeessa opiskelija pitää noin 15 minuutin valmistellun esityksen valitsemastaan aiheesta, joka voi esim. olla seminaari- tai kurssityön esittely. Esityksessä kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin: • opiskelusta ja työelämästä viestiminen (yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa), esim. oman alan perusterminologian käyttö • vuorovaikutukseen osallistuminen aktiivisesti sekä puhujana että kuuntelijana, esim. ymmärtämisen tarkistaminen ja täsmennyksen pyytäminen • esityksen rakenne ja sopivuus tilanteeseen, esim. tyyli, rakenne, havainnollisuus.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Tentti (1–2 op)

Tyyppi:
Tentti
Arviointiasteikko:
Toinen kotimainen kieli
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta