XKV0025 Tutkimusviestinnän verkkokurssi (3 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Järjestävä organisaatio:
Avoin yliopisto
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Kurssin sisällölliset painopisteet ovat

- tutkielman tekstilajipiirteet
- tekstin kriittinen lukeminen ja argumentointi sekä
- tutkielman kirjoitusprosessin vaiheiden hallinta.

Kurssin sisältö on ajateltu pääasiallisesti kasvatustieteiden ja muiden käyttäytymistieteiden opinnäytetöitä ja niiden rakennetta silmällä pitäen, mutta kurssin tietoja voi soveltaa muillekin aloille. Tutkimusraportin rakenteen ja viittaustekniikan osalta kurssin ohjeet perustuvat Sirkka Hirsjärven, Pirkko Remeksen ja Paula Sajavaaran teokseen ”Tutki ja kirjoita”. Monilla muilla aloilla käytetään tästä poikkeavia menettelytapoja, joten opiskelijan on opinnäytettään laatiessaan viime kädessä itse huolehdittava perehtymisestä oman ainelaitoksensa erityisohjeistoihin.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan odotetaan syventävän tietämystään tieteellisestä tutkielmasta tekstilajina ja harjaantuvan tieteellisten tekstien lukijana ja kirjoittajana. Hänen odotetaan ymmärtävän, että kirjoittaminen on olennainen osa tutkimuksen tekemisen ja ajattelun prosessia, johon kuuluu olennaisena osana palautteen antaminen ja saaminen kirjoitusprosessin eri vaiheissa.

Opiskelijan odotetaan ymmärtävän tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina ja osaavan rakentaa omaa tekstiään argumentoinnin pääperiaatteita soveltaen ja lähdekriittisyyttä osoittaen. Opiskelijan oman tutkimustekstin odotetaan täyttävän tyyliltään, kieleltään ja rakenteeltaan tieteellisen tekstin olennaisimmat tekstilajipiirteet.

Lisätietoja

Toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena.

Kurssi voi soveltua kandidaatin tutkinnossa vaadittaviin viestintä- ja kieliopintoihin Jyväskylän yliopistossa lähinnä kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisillä aloilla. Kurssi käy mm. Kokkolan yliopistokeskuksessa keskeisiin sosiaalityön ja luokanopettajien aikuiskoulutuksen tutkintoihin, myös JY:n varhaiskasvatuksen, erityispedagogiikan sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen koulutukseen tähtääville opiskelijoille.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijalle, jonka kandidaatintutkielman kirjoittaminen on käynnissä ja jolla on tutkielman asiasisällön ohjaus saatavilla muualta. Kurssin sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman kirjoitusprosessissa tarvittavien kirjoittamisen taitojen monipuoliseen kehittämiseen.Kurssista voi olla hyötyä myös esim. pro gradun tekemisessä, mutta kurssi ei ole varsinaisesti tarkoitettu maisterin tutkintoon sisältyväksi. Jatko-opiskelijoille kurssi ei sovellu.

Suoritustavat

Nämä suoritustavat koskevat Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoita. Muita vaihtoehtoja:

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kurssi on suoritettu, kun opiskelija on tehnyt sovitut tehtävät ohjeiden mukaisesti, palauttanut ne tarkastettavaksi ja saanut niistä opettajalta palautteen.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Oppimistehtävä (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta