XDOC1004 Väitöskirjaretriitti (3–5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Monikielisen akateemisen viestinnän keskus
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Väitöskirjaretriitti on viikon mittainen ohjattu kirjoittamisleiri Konneveden tutkimusasemalla. Päivittäinen työskentely on tarkasti aikataulutettu ja siihen kuuluu itsenäistä työskentelyä, ryhmätapaamisia ja ohjattuja opetustuokioita, joissa tehdään kirjoittamisprosessia sekä tutkijan itsetuntemusta tukevia harjoituksia. Pääpaino on itsenäisessä kirjoitustyössä, jolle osallistuja määrittelee viikko- ja päiväkohtaiset tavoitteet.

Väitöskirjaretriitissä osallistujalla on mahdollisuus keskittyä väitöskirjan työstämiseen, saada välineitä kirjoittamisensa hallintaan ja suunnitteluun sekä reflektoida omaa asemaansa tiedeyhteisössä. Kokonaisuudessaan väitöskirjaretriitin on tarkoitus vahvistaa osallistujan käsitystä itsestään tutkijana ja kirjoittamisesta osana tutkijan ammattitaitoa.

Ennen retriittiviikkoa ryhmälle järjestetään orientaatiotapaaminen yliopistolla.

Suoritustavat

Sitoutuminen väitöskirjaretriittiviikon ohjelmaan, sovittujen tehtävien tekeminen sekä toimiminen kirjoitusryhmässä annettujen ohjeiden mukaan.

Osaamistavoitteet

Osallistujan odotetaan kehittyvän kirjoitusprosessinsa hallinnassa ja osoittavan pystyvänsä tavoitteelliseen ja suunnitelmalliseen tutkimustekstin kirjoittamiseen.
Hänen odotetaan pystyvän reflektoimaan omaa työskentelyään ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyviä oletuksiaan tutkimuksen tekoon kuuluvan luovan prosessin näkökulmasta.
Osallistujan odotetaan kokeilevan itselleen uusia kirjoittamisen ja työskentelyn hallinnan tapoja ja kehittävän niistä kokemustensa perusteella omaan tutkijan työhönsä sopivia rutiineja.
Työpajan tavoitteena on aktiivisen ja motivoituneen väitöskirjaprosessin tukeminen sekä tutkijaidentiteetin vahvistaminen.

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista orientaatiotapaamiseen, työskentelyä annetun ohjelman sekä omien tavoitteiden mukaisesti. Suoritukseen kuuluu työskentelyä reflektoivia tehtäviä sekä vertaisryhmässä toimimista. Kurssin erilaajuisten suoritusten arviointiperusteet esitellään tarkemmin orientaatiotapaamisessa.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (3–5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus