VVAA5002 Väkivallan merkitykset, tunnistaminen ja kohtaaminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Järjestävä organisaatio:
Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Avainteksti

Opintojaksolla tutustutaan väkivallan merkityksiä, tunnistamista ja kohtaamista koskevaan tutkimukseen ja teorioihin.

Kuvaus

Opintojaksolla tarkastellaan väkivallalle erilaisissa yhteyksissä rakentuvia merkityksiä sekä väkivaltaa koskevia ajattelutapoja, käsityksiä ja käytäntöjä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Lisäksi opintojaksolla jäsennetään väkivaltaan liittyviä erityiskysymyksiä sekä väkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen haasteita yhteiskunnallisista, institutionaalisista ja ammatillisista näkökulmista. 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee väkivallan merkityksiä, tunnistamista ja kohtaamista koskevaa tutkimusta ja teorioita sekä ymmärtää väkivallan tunnistamisen ja kohtaamisen haasteita ja mahdollisuuksia. Opiskelija saa monitieteisiä näkökulmia väkivaltaa koskevien erityiskysymysten jäsentämiseen sekä valmiuksia väkivallan tunnistamiseen ja kohtaamiseen erilaisissa yhteiskunnallisissa, institutionaalisissa ja ammatillisissa yhteyksissä.

Esitietojen kuvaus

Suositellaan kurssia VVAA5001 Väkivaltatutkimus, johdanto

Oppimateriaalit

Suoritusvaatimuksiin sisältyvä kirjallisuus ja/tai mahdollinen muu materiaali ilmoitetaan erikseen.

Kirjallisuus

  • Hearn, Jeff & Parkin, Wendy (2001): Gender, sexuality and violence in organizations. The unspoken forces of organization violations. Sage. ISBN 9781446218280 ebook
  • Hansen, Saana; Sams, Anni, Jäppinen; Maija; Latvala, Johanna (2016): Kunniakäsitykset ja väkivalta. Selvitys kunniaan liittyvästä väkivallasta ja siihen puuttumisesta Suomessa. Helsinki: Ihmisoikeusliitto. ISBN 978-952-99667-7-6 PDF
  • Nikupeteri, Anna (2016): Vainottuna. Eron jälkeisen vainon tunnistaminen ja uhrien kohtaaminen. Acta Universitatis Lapponiensis 336. Rovaniemi: Lapin yliopisto. ISBN 978-952-484-931-9 PDF
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väkivalta. Tampere: Vastapaino.
  • Puuronen, Vesa & Laitala, Marjo (2016) Yhteiskunnan tahra? Koulukotien kasvattien vaietut kokemukset. Tampere: Vastapaino. ISBN 9789517686037 EPUB + DRM
  • Herkama, Sanna (2012): Koulukiusaaminen: Loukkaavat vuorovaikutusproses- sit oppilaiden vertaissuhteissa. Jyväskylä: University of Jyväskylä. PDF
  • Hurtig, Johanna (2013): Taivaan taimet. Uskonnollinen yhteisöllisyys ja väki- valta. Tampere: Vastapaino.
  • Louhela, Helena (2019): Sexual violence: voiced and silenced by girls with mul- tiple vulnerabilities. Oulu: University of Oulu. PDF
  • Piippo, Sisko (2022): Lähisuhdeväkivallan kohtaamisen rakenteet, käytännöt ja toimijuus sosiaalityössä. Kuopio: University of Eastern Finland. PDF

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Verkko-opetus. Kurssi suoritetaan itsenäisesti omaan tahtiin työskennellen kurssin Moodlessa.
Arviointiperusteet:
Opintojakso arvostellaan luentojen ja kirjallisuuden suorittamisella kirjallisella/dokumentoidulla työllä asteikolla 0 (hylätty) – 5 (erinomainen).
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Verkkokurssi (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus