VTES2004 Lajianalyysi- ja urheiluvalmennuksen ohjelmointityö (8 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Liikuntatieteellinen tiedekunta
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

Opiskelija syventää tietämystä valmennusorganisaatioista ja fyysisen kunnon ja suorituskyvyn eri osa-alueiden mittaamisen ja harjoittamisen erityiskysymyksistä sekä perehtyy syvällisesti lajianalyysiin ja valmennuksen ohjelmointiin.

 • Valmennusorganisaatiot

 • Lajianalyysi huippu-urheilussa

 • Valmennuksen ja testauksen erityiskysymykset

 • Lajianalyysin ja valmennuksen ohjelmoinnin seminaarityö

Suoritustavat

 • Aktiivinen osallistuminen luennoille (6 tuntia) ja luentopäiväkirjan kirjoittaminen

 • Aktiivinen osallistuminen seminaariin (10 tuntia) ja seminaarityön kirjoittaminen ja esittäminen

 • Kirjallisuuden ja/tai muun kurssimateriaalin tenttiminen

Arviointiperusteet

Kirjatentti (30%), seminaarityö (70%) ja hyväksytty luentopäiväkirja

Osaamistavoitteet

Opintojaksolta valmistuttuaan opiskelija…

 • osaa huomioida yksilölliset tarpeet testauksen ja valmennuksen toteutuksessa

 • osaa laatia lajianalyysin olemassa olevasta valmennuskirjallisuudesta ja kansainvälisestä tutkimustiedosta

 • osaa ohjelmoida urheilijan pitkäntähtäimen valmennussuunnitelman

Lisätietoja

Maisterivaiheen 1. kevätlukukausi

Esitietojen kuvaus

Edeltävät kurssit

Kirjallisuus

 • Mero A., Nummela A., Kalaja S. & Häkkinen K. 2016. Huippu-urheiluvalmennus: teoria ja käytäntö päivittäisvalmennuksessa. VK-Kustannus Oy (ss. 321 – 600) (yhteensä 299 s.). ISBN: 978-951-9147-73-4

Suoritustavat

Tapa 1

Arviointiperusteet:
Kirjatentti (30%), seminaarityö (70%) ja hyväksytty luentopäiväkirja
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus