VKTS1029 Children’s Social-emotional Development and Well-being in Early Childhood (5 op)

Opinnon taso:
Syventävät opinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Lapsen sosioemotionaalisen kehityksen perusteet; sosioemotionaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa; kestävän kehityksen elämäntapa sosioemotionaalisen oppimisen näkökulmasta; teoreettisen ja käytännöllisen osaamisen syventäminen tiettyyn sosioemotionaalisen kehityksen osa-alueeseen liittyen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 

  • on tutustunut lasten sosioemotionaaliseen kehitykseen, jolla on vaikutusta lasten hyvinvointiin ja vertaissuhteisiin
  • tuntee sosioemotionaalisen kehityksen, kehityksen riski- ja suojatekijöiden sekä varhaisen tunnistamisen ja tuen peruskäsitteet
  • osaa arvioida lasten sosioemotionaalisen kehityksen tuen ja toimintatapojen periaatteita
  • tutustuu kestävän elämäntavan keskeisiin kysymyksiin sosioemotionaalisen oppimisen näkökulmasta
  • tuntee varhaisen intervention toimintatapoja    

Oppimateriaalit

DURLAK, J. A., DOMITROVICH, C. E., WEISSBERG, R.P., & GULLOTTA, T. P. (eds.). 2015. Handbook of Social and Emotional Learning. Research and Practice. New York: Guilford Press. (soveltuvin osin) 

LEWIS, M., HAVILAND-JONES, J. & BARRETT, L. F. (eds.).2008 tai uudempi. Handbook of Emotions. 3. painos tai uudempi. New York: Guilford Press. (soveltuvin osin). Saatavilla: www.ebrary.com

ARTIKKELEITA SOPIMUKSEN MUKAAN 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
The student participates in lectures and seminar and completes a learning assignment with a pair or in small groups.
Arviointiperusteet:
The assessment is based on learning assignment.
Valitaan kaikki merkityt osat

Tapa 2

Kuvaus:
The mode of completion will be determined in the study guide each year.
Arviointiperusteet:
The student writes a written learning assignment and the assessment is based on the learning assignment.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Luennot, seminaarit ja oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi
Työskentelytavat:

Opetus englannin kielellä, oppimistehtävä joko englannin kielellä tai suomeksi.

Opetus

x

Oppimistehtävä (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
englanti, suomi

Opetus