VKTM3050 Ohjausosaamisen perusteet (5 op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2022-2023, 2023-2024

Avainteksti

Opintojakso on tarkoitettu varhaiskasvatuksen maisterivaiheen opiskelijoille sekä työelämässä toimiville varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden ohjaajille.

Kuvaus

· ohjausosaamisen monipuoliset käsitteet ja käytänteet varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksessa

· reflektiivisyys sensitiivisen ohjausosaamisen perustana

· vertaisoppiminen ohjausosaamisessa

· ohjausosaaminen moniammatillisessa tiimityössä

· ohjaukseen liittyvien kontekstien, tilojen, paikkojen sekä materiaalien merkitykset ohjausprosessissa

· relationaalisen ja yhteisöllisen asiantuntijuuden rakentuminen

· ohjausmyönteisen toimintakulttuurin johtaminen 

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää ohjausosaamiseen liittyvän keskeisen käsitteistön

· saa valmiuksia tutkimusperustaisen ja reflektiivisen ohjauskäytänteiden suunnitteluun,

kehittämiseen ja arviointiin varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksessa

· syventää ohjausosaamistaan sensitiivisestä vuorovaikutuksesta

· saa valmiuksia ohjausosaamisen kehittävään arviointiin ja kannustavaan palautteen antoon

· ymmärtää vertaisoppimisen luonteen ja merkityksen ohjausosaamisessa

· ymmärtää pedagogisen johtamisen roolin myönteisen toimintakulttuurin ja ohjausosaamisen tukena 

Lisätietoja

Opintojakso suoritetaan avoimina verkko-opintoina, jossa oppimisalustana toimii Digi Campus Moodle-alusta. 

Esitietojen kuvaus

Tutkinto-opiskelijoilla tulee olla suoritettuna kandidaatin tutkinto. 

Oppimateriaalit

Foong ,L., Nor,M., &Nolan, A.(2018). The influence of practicum supervisors’ facilitation styles on student teachers’ reflective thinking during collective reflection. Reflective Practice, 19(2), 225–242. https://doi.org/10.1080/14623943.2018.1437406

Gardiner, W. & Shipley Robinson, K. (2010). Promising practice. Partnered field placement: Collaboration in the “real world”. The Teacher Education, 45:202-215, 2010. DOI: 10.1080/08878730. 2010. 487928

Harjoittelunohjauksen käsikirja varhaiskasvatuksen opettajankoulutukseen 2021. Helsingin yliopisto. https://sites.utu.fi/ohoske/materiaalit/

Parrila, S & Mäntyjärvi, M. 2021. Jaettu pedagoginen johtajuus ja tiiminä kehittymisen avaintekijät. Teoksessa E.Fonsén, M.Koivula, R.Korhonen & T.Ukkonen-Mikkola (toim.) Varhaiskasvatuksen asiantuntijat - Yhteistyössä eteenpäin. Suomen Varhaiskasvatus ry.

Stearns, E., Banerjee, N., Moller, S., & Mickelson, R. A. (2015). Collective pedagogical teacher culture and teacher satisfaction. Teachers College Record, 117(8), 1-32.

Toom, A., Husu, J., & Patrikainen, S. (2015) Student teachers’patterns of reflection in the context of teaching practice, European Journal of Teacher Education, 38(3), 320–340. DOI: 10.1080/02619768.2014.943731

Vehviläinen, S. (2020). Ohjaustyön opas. Helsinki: Gaudeamus

Ukkonen-Mikkola, T., Ek., T., Piiroinen, R., Lehtinen, E., Berg, A., Sviili, E., & Liinamaa, T. (2021). Relationaalisen asiantuntijuuden rakentuminen varhaiskasvatuksen opettajankoulutuksen ohjatun harjoittelun diskursseissa. Journal of Early Childhood Education Research, 10(3), 182-207. https://jecer.org/fi/wp-content/uploads/2021/11/UkkonenMikkola-Ek-Piiroinen-Lehtinen-Berg-Sviili-Liinamaa-Issue10-3.pdf

Lisäksi muu erikseen sovittava kirjallisuus. 

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Opintojakso suoritetaan verkko-opintoina, jossa oppimisalustana toimii Digi Campus Moodle-alusta.
Arviointiperusteet:
Verkkokurssin tehtävien suorittaminen annettujen ohjeistuksien mukaisesti.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (5 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi

Opetus