VKTM1060 Huolenpitävät ihmissuhteet ja yhteisöllisyys varhaiskasvatuksen voimavarana (5+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Yhteisöllisyys, kuuluminen, yhdenvertaisuus, moninaisuus, ristiriitojen rakentava ratkaiseminen, työhyvinvointi, työyhteisö, tunnetoimijuus varhaiskasvatuksessa, yhteishuolenpito, kasvatusyhteistyö, pedagogiset työtavat, kehittävä työote.

Osallistuminen verkko-opetukseen, itsenäinen- ja ryhmätyöskentely verkkoympäristössä, TUIKKU-ohjelman toteutus varhaiskasvatuksessa tai muulla sovitulla tavalla, tehtävien tekeminen hyväksytysti, kokoava portfolio. 

Gemenskap, tillhörighet, likvärdighet, mångfald, konstruktiv konfliktlösning, arbetshälsa, arbetsgemenskap, emotionellt aktörskap i småbarnspedagogik, gemensam omsorg, samarbete i uppfostran, pedagogiska arbetsmetoder, utvecklande arbetsgrepp.

Deltagande i webbundervisning, självständigt arbete och grupparbete i webbmiljö, genomförande av TUIKKU-programmet inom småbarnspedagogik eller på annat överenskommet sätt, godkänt genomförande av uppgifter, sammanställning av portfölj

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa vahvistaa yhteisöllisyyttä ja kuulumista varhaiskasvatuksessa ja toimia rakentavasti erilaisissa ristiriitatilanteissa,
 • osaa huomioida lasten ja perheiden yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kysymyksiä,
 • osaa tarkastella moninäkökulmaisesti työhyvinvoinnin kysymyksiä ja tunnetoimijuutta varhaiskasvatuksen arjessa,
 • osaa tukea yhteishuolenpitoa ja kasvatusyhteistyötä vanhempien kanssa,
 • tietää ja osaa soveltaa tunnetaitojen ja osallisuuden edistämiseen soveltuvia työmenetelmiä työssään
 • on omaksunut kehittävän työotteen näiden taitojen edistämisessä omassa työssään ja työyhteisössään.
Efter presterad studieperiod kan studerande
 • stärka gemenskap och tillhörighet inom småbarnspedagogik och agera konstruktivt i olika konfliktsituationer,
 • beakta frågor om likvärdighet och mångfald hos barn och familjer,
 • ur olika synvinklar granska frågor om arbetshälsa och emotionellt aktörskap i småbarnspedagogikens vardag,
 • stödja gemensam omsorg och samarbete i uppfostran med föräldrar.
 • Studerande känner till och kan tillämpa arbetsmetoder som är lämpliga för att främja emotionella färdigheter och delaktighet i sitt arbete
 • samt har antagit ett utvecklingsinriktat arbetsgrepp för att främja dessa färdigheter i sitt arbete och sin arbetsgemenskap.

Lisätietoja

Arviointi perustuu oppimistehtäviin

Bedömningen grundas på inlärningsuppgifter


Oppimateriaalit

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Litteratur enligt överenskommelse

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus