VKTM1050 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen ja osallisuuden vahvistaminen varhaiskasvatuksessa (5+ op)

Opinnon taso:
Muut opinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2023-2024

Kuvaus

Sosioemotionaaliset taidot, osallisuus, lasten kuuleminen, huolenpitävät ihmissuhteet, kasvatusvuorovaikutus, positiivinen pedagogiikka, itsesäätely, sosiaalisesti vastuullinen toiminta, vertaissuhteet, kiusaamisen ennaltaehkäisy, TUIKKU-ohjelma, yhteistyö vanhempien ja henkilöstön välillä.

Osallistuminen verkko-opetukseen, itsenäinen- ja ryhmätyöskentely verkkoympäristössä, TUIKKU-ohjelman toteutus varhaiskasvatuksessa tai muulla sovitulla tavalla, tehtävien tekeminen hyväksytysti

Socioemotionella färdigheter, delaktighet, hörande av barn, omsorgsfulla relationer, pedagogisk interaktion, positiv pedagogik, självreglering, socialt ansvarsfull verksamhet, kamratrelationer, förebyggande av mobbning, TUIKKU-program, samarbete mellan föräldrar och personal.

Deltagande i webbundervisning, självständigt arbete och grupparbete i webbmiljö, genomförande av TUIKKU-programmet inom småbarnspedagogik eller på annat överenskommet sätt, godkänt genomförande av uppgifter

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää positiivisen pedagogiikan lähtökohdat ja lämpimien ja huolenpitävien ihmissuhteiden keskeisyyden tunnetaitojen ja osallisuuden vahvistamisen taustalla,
 • osaa tunnistaa tunnetaitojen ja tunteiden merkityksen varhaiskasvatuksen arjessa niin lapsiryhmän, työyhteisön kuin kasvatusyhteistyön näkökulmista,
 • osaa tukea lasten itsesäätelyä ja sosiaalisesti vastuullisia toimintatapoja,
 • osaa tukea ja vahvistaa lasten sosiaalisten taitojen kehittymistä ja sosiaalisten suhteiden rakentamista,
 • osaa ennaltaehkäistä kiusaamista
 • osaa tukea ja vahvistaa lämpimän ja sensitiivisen kasvatusvuorovaikutuksen avulla lasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta sekä lasten näkemysten kuulemista.

Efter presterad studieperiod kan studerande

 • förstå utgångspunkterna för positiv pedagogik samt det centrala i varma och omsorgsfulla relationer för att stärka emotionella färdigheter och delaktighet,
 • kan identifiera betydelsen av emotionella färdigheter och känslor i småbarnspedagogikens vardag ur såväl barngruppens, arbetsgemenskapens som den pedagogiska gemenskapens perspektiv,
 • kan stödja barns självreglering och socialt ansvarsfulla metoder,
 • kan stödja och stärka utvecklingen av barns sociala färdigheter och byggandet av sociala relationer,
 • kan förebygga mobbning
 • kan stödja och stärka barns och deras föräldrars delaktighet samt hörandet av barns åsikter genom varmt och sensitivt pedagogiskt samspel.

Lisätietoja

Arviointi perustuu oppimistehtäviin

Bedömningen grundas på inlärningsuppgifter

Oppimateriaalit

Kirjallisuutta sopimuksen mukaan

Litteratur enligt överenskommelse

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi, ruotsi

Opetus