VKTA3029 Syventävä harjoittelu (8 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

kokonaisvaltainen pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; kasvatusyhteistyö; pedagoginen kehittämistyö ja sen ohjaaminen; oman asiantuntijuuden syventäminen; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen ja ohjauskeskusteluihin osallistuminen, harjoittelu päiväkodissa, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- ymmärtää varhaiskasvatuksen fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet pedagogiikan lähtökohtana
- osaa hyödyntää monipuolisesti varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmia pedagogisena työvälineenä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida lapsen kasvun, oppimisen ja osallisuuden tukemista kokonaisvaltaisesti ja pedagogisena jatkumona
- ymmärtää lastentarhanopettajan vastuun perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä ja osallisuuden tukemisessa
- osaa hyödyntää ja kehittää pedagogista asiantuntijuuttaan tiimin jäsenenä sekä pedagogisena johtajana
- ymmärtää lastentarhanopettajan vastuun pedagogisen keskustelun ylläpitämisestä sisäisessä ja ulkoisessa monialaisessa yhteistyössä
- kykenee arvioimaan ja syventämään omaa pedagogista asiantuntijuuttaan jatkuvan reflektoinnin avulla hyödyntäen teoreettista ja käytännöllistä tietämystään

Esitietojen kuvaus

VKTA3019 Perusharjoittelu

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (8 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta