VKTA3019 Perusharjoittelu (7 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

havainnointi; lapsen kehitys ja yksilöllisyys sekä vertaisryhmä; pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; käyttöteoria; vuorovaikutus, oppimisympäristöt; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen ja ohjauskeskusteluihin osallistuminen, harjoittelu päiväkodissa, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja yhteisiin kokoontumisiin ja oppimistehtävien/tentin hyväksytty suorittaminen. Arviointiperusteet tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
- tiedostaa lapsen erilaiset kasvu- ja oppimisympäristöt sekä lastentarhanopettajan työn moniulotteisuuden
- ymmärtää varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien merkityksen pedagogisena työvälineenä
- osaa havainnoida, suunnitella, ohjata ja arvioida pedagogista toimintaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen oppimisympäristöissä
- osaa hyödyntää lapsen kehityksen, yksilöllisyyden ja vertaisryhmän tuntemusta pedagogisen toiminnan lähtökohtana
- osaa toimia rakentavassa vuorovaikutuksessa lasten ja työtiimin jäsenten kanssa
- tunnistaa kasvatuksen ja opetuksen taustalla vaikuttavia filosofisia, kehityspsykologisia ja oppimisteoreettisia ajattelu- ja toimintamalleja
- rakentaa ja reflektoi omaa pedagogista asiantuntijuuttaan sekä sen kehittymistä

Esitietojen kuvaus

opintojaksot: Pedagogiikka I ja Pedagogiikka II

Oppimateriaalit

Kirjallisuus sopimuksen mukaan

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (7 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
Hyväksytty - hylätty
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta