VKTA1039 Pedagoginen asiantuntijuus ja ammatillinen kehittyminen (5 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Sisältö

ryhmäilmiöt, työyhteisön hyvinvointi, työsuojelu, ammatillinen vuorovaikutus, pedagoginen asiantuntijuus, pedagoginen johtajuus ja laatu, kokonaisvaltainen pedagoginen ajattelu, oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työyhteisössä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
- on syventänyt itsetuntemustaan, reflektointi- ja vuorovaikutustaitojaan
- ymmärtää ryhmädynaamisia ilmiöitä
- osaa arvioida työyhteisöä kehittyvänä organisaationa
- kykenee edistämään työyhteisön hyvinvointia ja tunnistaa työsuojelun merkityksen
- kykenee kehittämään pedagogista toimintaa työyhteisössä
- ymmärtää ja kykenee edistämään pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
- tiedostaa pedagogisen johtamisen perustehtävät ja haasteet varhaiskasvatustyössä
- osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
- hallitsee jatkuvan ammatillisen kehittymisen yksilö- ja työyhteisötasolla

Oppimateriaalit

NIEMISTÖ, R. 2002. Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Helsinki: Palmenia-kustannus. (Soveltuvin osin)
HEIKKA, J., HUJALA, E & TURJA, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel.
HUJALA, E. & TURJA, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, (Luvut 1, 3, 4, 6, 21, 22 ja 23).
KARILA, K. & KUPILA, P. 2010. Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf
Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Osallistuminen opetukseen (5 op)

Tyyppi:
Osallistuminen opetukseen
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Ei julkaistua opetusta