VKTA1038 Pedagoginen asiantuntijuus, täydennysosa (3 op)

Opinnon taso:
Aineopinnot
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi
Vastuuorganisaatio:
Kasvatustieteiden laitos
Opetussuunnitelmakaudet:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Kuvaus

Pedagoginen asiantuntijuus, kokonaisvaltainen pedagoginen ajattelu, oppiminen ja asiantuntijuuden kehittyminen työyhteisössä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
  • osaa jäsentää oman pedagogisen toimintansa perustana olevia kasvatusfilosofisia ja teoreettisia lähtökohtia sekä johtaa niistä omaa kasvatus- ja opetustyötä linjaavia ja ohjaavia periaatteita
  • kykenee kehittämään ja arvioimaan pedagogista toimintaa ja edistää pedagogisen asiantuntijuuden kehittymistä yksilö- ja yhteisötasolla
  • ymmärtää ammatillisen vuorovaikutuksen periaatteita ja merkityksen työyhteisön prosesseissa
  • tiedostaa opettajan roolin tiimin pedagogisena johtajana osana varhaiskasvatustyön kehittämistä ja jatkuvan ammatillisen oppimisen tukemista Lisätietoja

Opintojakso on osa varhaiskasvatustieteen täydentäviä aineopintoja. Tämän opintojakson suorittavat avoimen väylän kautta varhaiskasvatuksen koulutukseen valitut opiskelijat, joiden pohjaopintoina ovat kasvatustieteen aineopinnot.

Oppimateriaalit

HEIKKA, J., HUJALA, E & TURJA, L. 2009. Arvioinnista opiksi. Havainnointi, arviointi ja suunnittelu varhaispedagogiikassa. Vantaa: Printel

HUJALA, E. & TURJA, L. (toim.) 2017. Varhaiskasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Soveltuvin osin.

KARILA, K. & KUPILA, P. 2010. Varhaiskasvatuksen työidentiteettien muotoutuminen eri ammattilaissukupolvien ja ammattiryhmien kohtaamisissa. Loppuraportti. Tampereen yliopisto. http://www.tsr.fi/c/document_library/get_file?folderId=13109&name=DLFE-4301.pdf
Artikkeleita sopimuksen mukaan.

Suoritustavat

Tapa 1

Kuvaus:
Itsenäinen työskentely, oppimistehtävä.
Arviointiperusteet:
Arvosana perustuu oppimistehtävään.
Valitaan kaikki merkityt osat
Suoritustapojen osat
x

Itsenäinen työskentely (3 op)

Tyyppi:
Itsenäinen työskentely
Arviointiasteikko:
0-5
Suorituskieli:
suomi

Opetus